Kuntoutusterapia, lyhyt psykoterapia, työterveyshuollon lyhytterapia ja neuropsykiatrinen valmennus 

 

Psykoterapia aikuisille ja nuorille 16v. alkaen

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on yleensä pitkäkestoista (1-3 vuotta) ja tiivistä (1-2 kertaa viikossa). Siihen hakeudutaan psykiatrin suosituksesta joko psykiatrian poliklinikoiden tai yksityisen psykiatrin kautta. Suosituksen saaminen edellyttää 3 kuukauden hoitojaksoa kyseisellä psykiatrilla, jonka jälkeen hän voi kirjoittaa psykoterapiaa suosittavan lausunnon Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksen hakemiseksi. Lausunto liitetään Kelan kuntoutushakemuslomakkeeseen, jonka asiakas täyttää ja toimittaa Kelaan. Päätöksen saaminen vie 1-2 kuukautta. Kela myöntää kuntoutuspsykoterapian vuodeksi kerrallaan. Jatkoa haetaan psykoterapeutin ja/tai psykiatrin suosituslausunnolla. Kela korvaa 57,60€ jokaisesta 45min psykoterapiavastaanotosta. Loppu jää asiakkaan itse kustannettavaksi. Joissakin tapauksissa asiakas voi saada myös omavastuuosuuteen korvauksen vakuutusyhtiön kautta.


Lyhytkestoinen psykoterapia

Lyhytkestoiset 6-20 hoitokertaa sisältävät psykoterapiat keskittyvät yleensä asiakkaan tarpeiden mukaisesti tiettyihin eniten hyvinvointia ja arkielämässä selviytymistä haittaaviin ja rajattuihin ongelmiin, joihin etsitään ratkaisuja tai helpotusta. Lyhytkestoiset psykoterapiat voivat olla asiakkaan itse maksamia tai työterveyshuollon tai vakuutusyhtiön kustantamia


Työterveyshuollon lyhytterapia

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut työeläkeuudistus sisältää mahdollisuuden työterveyshuollon lääkärin lähetteellä tapahtuvaan Kelan tukemaan enintään 15 hoitokerran mittaiseen lyhytterapiaan.


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on itseymmärryksen ja arkielämän hallinnan keinojen etsimistä neurologispohjaisiin toiminnallisiin häiriöihin. Näitä voivat olla keskittymisen, tarkkaavuuden, vireystilan ja aktiivisuuden säätelyn vaikeudet tai oman toiminnan ohjauksen vaikeudet sekä näistä aiheutuvat hankaluudet sosiaalisessa toimintakyvyssä. Valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista ja arkielämän toimintakyvyn sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksien parantamiseen tähtäävää. Se suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan. Valmennus on yleensä lyhytkestoista (5-20 hoitokertaa). Siihen ei vielä saa Kelan tukea.